Felsefe ve Din Bilimleri

 


  Başlıca ilgi sahası, felsefi düşüncenin gelişimi, İslam ve batı düşüncesindeki farklı felsefi akımlar, İslam ve batı düşüncesinin etkileşimi, din olgusunun mahiyeti, akıl-vahiy ilişkisi, dinlerin ve farklı inançların ortaya çıkışı, dinin sosyal ve bireysel hayattaki yansımaları, doğru düşünmenin yöntem ve kuralları, din eğitiminin tarihi ve günümüz eğitim sistemindeki yeri olarak özetlenebilecek olan Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesinin temel bölümleri arasında yer alır.

 Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri İlahiyat Fakültesinin diğer sosyal bilimler alanları ile etkileşime en fazla açık bölümlerinden biridir. Bölümdeki Din Felsefesi Anabilim Dalı, Din-Felsefe ilişkisi, Tanrı’nın varlığı ve sıfatları, insan, Tanrı ve evren ilişkisi, teodise, dini çeşitlilik gibi temel sorunları konu edinir. Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, batı felsefi düşüncesinin Antik Grek felsefesinden günümüze kadar ki gelişimini inceler. İslam Felsefesi Anabilim Dalı, İslam filozoflarının metafizik, ontoloji, bilgi, ahlak ve siyaset başta olmak üzere pek çok konudaki düşüncelerini araştırır. Doğru düşünmenin ilke ve kuralları Mantık Anabilim Dalının araştırma alanına girer. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı din ile toplum arasındaki ilişkinin farklı boyutlarını, toplumun dini yapısını etkili biçimde yorumlamaya çalışırken, Din Psikolojisi Anabilim Dalı ise dinin bireysel hayattaki tezahürlerini inceler. Dinler Tarihi Anabilim Dalı dinlerin ortaya çıkışını, tarihsel gelişimlerini, birbirleriyle etkileşimlerini ayrı ayrı ve/veya karşılaştırmalı olarak inceler. Din Eğitimi Anabilim Dalı ise, bireylerin dini düşünce ve davranışlarının şekillenişini, dinin teorik ve pratik yansımaları arasındaki ilişkiyi araştırır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümümüz, fakültemiz 1993 yılında İlahiyat Fakültesinin kuruluşu ile birlikte açılmıştır. Bölümümüzde yer alan Anabilim dallarıyla ilgili daha geniş bilgilere yandaki menüden ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Mehmet Ali KİRMAN

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı