Dinler Tarihi Anabilim Dalı

 


Dinler tarihi, tarih boyunca yeryüzünde var olmuş bütün dinlerin diğer dinlerle münasebetlerini, benzer, farklı ve ortak yönlerini tarafsız biçimde karşılaştırmalı olarak ele alan bir bilim dalıdır. Dinler Tarihi bilimi, dinlerin doğuşlarını, gelişmelerini, birbirleriyle etkileşimlerini, karşılaştırmalı tarihlerini, inanç, ibadet ve ahlak sistemlerini, dinî kurumlarını, kültlerini ve mezheplerini hak-batıl ayrımı yapmaksızın incelemektedir.

Diğer dinler hakkında bilgi sahibi olmak, mensuplarını tanıma, anlama ve kendi inancımızla mukayese etme açısından oldukça önemlidir. Bu sayede kendi dinimizin farkını daha iyi görür ve değerini takdir ederiz. Özellikle son yıllarda, dinler arası diyalogla ilgili ülkemizde çeşitli toplantılar düzenlenmektedir. Dinler arası diyaloğun ne anlama geldiğini bilmek ve bu diyalog toplantılarında etkili olabilmek için yine diğer dinler hakkında önceden bilgi sahibi olmak önemlidir.

Dinler, insanlık tarihini siyasî, askerî, sosyal, kültürel ve entelektüel yönlerden etkilemiş en önemli fenomenlerden birisidir. Hatta günümüzde dahi, büyük müzeler ziyaret edildiğinde geçmişte yaşamış milletlerin inançlarını, korkularını, ümitlerini ve en derin duygularını yansıtan yadigarların büyük yekununu kutsala dair yazıtlar ya da sanat eserlerinin oluşturduğu görülür. Böylelikle Dinler Tarihi, hem geçmişi, hem de ‘ötekini’ daha iyi anlamamız için aramızda bir köprü görevi görür.

Dinler Tarihi Anabilim Dalında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde Eğitim verilmektedir. Lisans seviyesinde öğrenciler; dinin, insanlık tarihi içindeki yerini ve önemini kavrar. Ayrıca, yaşayan/ölü dünya dinlerinin temel inançlarını, dinî uygulamalarını ve ahlâkî prensiplerini müşahede etmesi, kendi inancıyla mukayese etmesi ve böylece dinler hakkında en temel bilgileri edinmesi beklenir. Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerindeki öğrenciler Kutsal’ın hiyerofanileri hakkında, fenomenolojik bir bakış açısıyla bilimsel metotlardan taviz vermeden derin araştırmalar yapabilmesi için eğitim alır.

Dinler Tarihi Anabilim Dalında 2 Profesör ve 1 Araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2000 yılından beri Yüksek Lisans programı ve 2013 yılından beri Doktora programı mevcuttur.

Prof. Dr. Münir YILDIRIM
Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı