Program Çıktıları

PROGRAM ÇIKTILARI

1.    İslam Dininin temel kavramları, kaynakları, esasları, değerleri ve felsefesini tanımlar.

2.    Din olgusunun, insan ve toplum yapısının oluşmasına, değişmesine ve gelişmesine etkilerini açıklar.

3.    İslam Tarih ve Medeniyetinin oluşum ve gelişim süreçlerini açıklar.

4.    Müslüman toplumların sosyo-kültürel, dinî, siyasî ve iktisadî yapısını tanımlar.

5.    Temel dini metinleri okur, açıklar ve yorumlar.

6.    Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak doğru dini bilgiye ulaşır, elde edilen bilgiyi değerlendirir ve kullanır.

7.    Günümüz ihtiyaçları çerçevesinde temel dinî problemleri tespit eder ve çözüm üretir.

8.    İslam tarihi, kültürü, sanat ve edebiyatı alanında bilgi ve beceri kazanır.

9.    Bilimsel ve felsefî alanda elde edilen birikimleri ilahiyat alanına taşır.

10.  İslami ilimler tarihinde ortaya konan bilimsel birikim ve tarihi tecrübeyi tasnif eder ve sorgular.

11.  Dini değerlerin toplumda birleştirici, bütünleştirici, uzlaştırıcı rolüne uygun tutum ve davranışları destekler.

12.  İtikat, ibadet, ahlak ve muamelât açısından İslam dinini doğru olarak açıklar.

13.  Din, bilim, sanat, felsefe ve ahlakın birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğunu ve birlikte düşünülmesi gerektiğini ayırt eder.

14.  İnanca ve kutsallık atfedilen değerlere saygı gösterir, bir arada yaşama kültürünü destekler.

15.  Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

16.  Pratik din hizmetleri, din eğitimi ve öğretimi alanlarında görev yapar.