İslam Tarihi ve Sanatları

 


İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslâm tarihi ve sanatları alanlarında çalışmalar yapmak üzere 1993 yılında Ç.Ü. İlahiyat Fakültesinin kuruluşu ile birlikte açılmıştır. İslâm Tarihi, Türk-İslâm Edebiyatı, Türk Din Musikîsi ve Türk-İslâm Sanatları Tarihi Bilim Dallarından müteşekkil İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü dinin tarihî, sosyal ve kültürel yönlerinin ve onun bu alanlara yaptığı katkıların araştırılması ve öğretilmesini amaç edinmiştir. Bu bilim dalları vasıtasıyla, yaklaşık on dört asırlık İslâm tarihinin temel konuları ele alınmakta, bu tarih boyunca meydana gelen siyasî, sosyal hadiseler ve kültürel gelişmeler karşılaştırmalı olarak incelenmekte, Türk tarihi ve medeniyeti üzerinde de kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır.  Bu eğitimle öğrenciler Türk-İslâm kültürü çerçevesinde tarihî bakış açısı kazandıkları gibi arşiv belgelerini okuma ve mimarî mirasın özelliklerini ayırt edebilme becerisi, şiir estetiği, edebî dil zenginliği ve musikî zevki elde etme imkânına kavuşmaktadır. Bu bağlamda, İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümünün vizyonu, İslâm tarihi ve medeniyetini bütün yönleri ile ele almak ve bu çerçevede lisans ve lisansüstü seviyede çalışmalar yapmaktır.

Anabilim dalımızda Yüksek Lisans Programı mevcuttur. Öğretim üyesi olmayan anabilim dalları için nitelikli öğretim elemanları kazandırılması, akademik faaliyetlerin artırılması, katılımcı, etkin bir yönetim oluşturulması ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tezli doktora programının açılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK
Bölüm Başkanı